Voorkomen van RSI

Mensen die veel met de computer werken of andersoortig werk verrichten met veel repetitieve handelingen dienen alert te zijn. Het allerbeste is natuurlijk klachten zien te voorkomen. Let daarom op de volgende punten:

  • De werkorganisatie moet afwisseling in werkzaamheden en werkhouding goed mogelijk maken
  • In de werktijden moeten voldoende rustmomenten zijn ingebouwd om de spieren te kunnen ontspannen
  • De werknemer en werkgever moeten voorzichtig omgaan met werkdruk en de belasting die dit oplevert
  • De werkplek en werkomgeving moeten een goede werksituatie en lichaamshouding mogelijk maken. Meubilair, inrichting en hulpmiddelen zijn van belang. Storende factoren moeten worden vermeden, zoals kou, tocht, lawaai, slechte verlichting
  • Variatie in de werkzaamheden is belangrijk. Bij computers moeten muis- en typwerkzaamheden zoveel mogelijk worden afgewisseld. Doe niet langer dan zes uur achtereen computerwerk en onderbreek het werk in elk geval elke twee uur. Doe oefeningen tussendoor
  • De werknemer moet alert zijn op klachten en deze melden, en zonodig zelf in een vroeg stadium maatregelen nemen
  • Werkgevers moeten de klachten serieus nemen en de werknemers helpen om maatregelen te treffen om de werksituatie te veranderen. Zij kunnen samen met de arbodienst een systeem opzetten om RSI op te sporen en aan te pakken

Bij beginnende RSI kan een werknemer besluiten om een logboek bij te houden om in kaart te brengen wanneer klachten optreden en wat er wel en niet tegen helpt. Zo’n logboek is een soort dagboek met rubrieken datum, symptomen, mogelijke oorzaak, ondernomen actie, resultaat en commentaar.